Tekort / te dure woonruimte in Nederland

Tekort / te dure woonruimte in Nederland

Al jarenlang zijn er meerdere factoren waarbij de huurprijzen in Nederland onbetaalbaar worden voor middenstanders.Klimaatproblemen.

Een van de problemen waardoor de woningbouw en infrastructuur stil kwamen te liggen had te maken met de  stikstowet. Met name landbouwbedrijven, industrieën en de luchtvaart hebben een directe link met de nieuwe stikstofwet. Meer indirect heeft het ook consequenties voor woningbouwcoöperaties, ontwikkelaars, bouwbedrijven, gemeenten, provincies en overheden


wat is stikstof nu eigenlijk?

Stikstof is een hoofdbestanddeel van de lucht die we dagelijks inademen. Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Niks mis mee dan toch? Niet helemaal. Stikstof kan zich hechten aan andere atomen, zoals zuurstof en waterstof. Dit worden ook wel reactieve verbindingen genoemd, bijvoorbeeld stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). En deze vormen van stikstof zorgen voor de huidige milieuproblematiek. In het bouwproces worden (via dieselmotoren) voornamelijk de stikstofoxiden uitgestoten, niet ammoniak. Ammoniak kan wel weer verder terug in de bouwketen vrijkomen, bijvoorbeeld bij de productie van bepaalde bouwmaterialen.Wat zijn Natura 2000-gebieden ?

Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden. Dit Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Alle gebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben.

bron: https://www.natura2000.nl/gebieden


Voormalig Programma Aanpak Stikstof

PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wat op Op 9 januari 2015 inzage was gelegd . In dit programma werkten overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen aan ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof.

Het PAS was relevant voor iedereen die uitstoot van stikstof veroorzaakt (initiatiefnemers), betrokken was bij het verlenen van vergunningen (overheden) en bij natuurbeheer (eigenaren en beheerders van natuurterreinen). Dit gebeurde bijvoorbeeld in landbouw, industrie, infrastructuur, woningbouw en recreatie. Dit zijn onder andere veehouderijen, elektriciteitscentrales en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en ontwikkelen van autoverkeerswegen, zoals Rijkswaterstaat en provincies.


Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (“Wnb“) voorzien. In dit bericht staat de vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de Wnb centraal


Mei 2019 verklaarde de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van het kabinet ongeldig.

Het kabinet kondigde op 13 november 2019 nieuwe maatregelen aan, die moeten zorgen voor 'een grote stap in het oplossen van de overdreven stikstofproblematiek:


- Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u
- Aanpak ammoniak via voer

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/13/kabinet-neemt-maatregelen-voor-natuur-bouw-en-infrastructuur


Verspilling van honderden miljarden euro’s

Er is een stikstofcommissie ingesteld om mogelijke maatregelen te onderzoeken om de uitstoot te verminderen. Ze stelden voor om de snelheidslimieten op snelwegen en provinciale wegen onmiddellijk te verlagen om de NOx-emissies van het verkeer te verminderen


Maar ze noemden ook de veehouderij als het belangrijkste doelwit, aangezien 46 procent van de stikstofvervuiling afkomstig was van de binnenlandse landbouw. Nog eens 32 procent komt uit buurlanden, waar landbouw waarschijnlijk ook de grootste bron is. 


Verkeer en huisvesting nemen elk slechts 6 procent voor hun rekening.

Doordat er dus zoveel bouwprojecten worden uitgesteld alsmede het immigratieprobleem. 


Op 2 juni 2021 treedt de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking. Onderdeel van deze wet is de Bouwvrijstelling: een vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, gerelateerd aan bijhorende emissies.

Met intrede van de nieuwe wet vervalt de Natura 2000-vergunningplicht voor activiteiten met tijdelijke emissies, en is het dus niet meer nodig te toetsen op lokale effecten. Hierbij vallen bouw, sloop en eenmalige aanleg altijd onder tijdelijke activiteiten, omdat deze projecten op een zeker tijdstip gereed, gesloopt of aangelegd zijn. Ook de daarmee samenhangende vervoersbewegingen horen hierbij. 


Problemen.


. Het balans tussen honderden miljarden euros uitgeven om een betere klimaatverandering en een co2 afstoot als een paniekaanval te reduceren, is totaal onzinnig. een voormalig wetenschapper van het IPCC, de heer Tol :

“. Die heeft namelijk gezegd dat er sprake is van massahysterie […] en dat het idee dat onze kleinkinderen gevaar lopen omdat de aarde opwarmt volslagen mesjogge is. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat klimaatverandering zo verschrikkelijk is; het klimaat heeft nauwelijks invloed op welzijn en welvaart.”

Dan om co2 terug te dringen zou 1000 miljard euro kosten. 

het Economisch Instituut voor de Bouw berekend dat het alleen al 235 miljard euro zal kosten om alle huizen energieneutraal te gaan maken.


Het is een hysterie, waardoor veel mensen geen huurwinong en koopwinignen kunnen krijgen. 

De woningnood word mede veroorzaakt door de asielzoekers / vluchtelingen, wat hier ook omschreven is:

https://www.jevrijheidterug/immigratie/asielzoekers-vluchtelingen


Conclusie

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte en een mensenrecht, verankerd in de grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Tussen 2009 en 2019 is het aantal dak- en thuisloze mensen meer dan verdubbeld. Namelijk van 17.300 naar 39.300 mensen, dus bijna 40.000. 

Daarnaast is er een hele nieuwe groep ontstaan: ‘de werkende dakloze’. Het lukt hen niet om een woning te vinden, terwijl ze wél een inkomen en geen complexe psychische of verslavingsproblematiek hebben.

Dit is het gevolg van alle nutteloze klimaatbezuinigingen die feitelijk alleen maar meer ellende bezorgen.

Ook de prioriteit van het recht op woonruimte naar de asielzoekers/vluchtelingen zorgt ervoor dat dit probleem alleen maar erger word.


Nu de klimaatwet tijdelijk versoepeld is door de treedt de wet Stikstofreductie, die 2 juni 2021 in werking is getreden, is dit maar een tijdelijke oplossing. Deze wet mag er helemaal uit. Wanneer er daadwerkelijk mensen zijn die deze wereld financieel willen bijstaan om het broeikaseffect, co2uitstoot te verminderen, zoek dan naar landen als China, Indonesia, India en een aantal landen in het Midden-Oosten, waar de luchtvervuiling en CO2 uitstoot gigantisch is in vergelijking met de 0.45% van Nederland gemiddeld op jaarbasis van 2010 t/m 2016:Bron: CO2 uitstoot


Actie ondernemen

Zet in op beleid waar iedereen van profiteert en zorg ervoor dat we iedereen in Nederland kunnen voorzien in hun recht op een dak boven het hoofd.

Degene die echt aan de grote problemen werken om deze problemen opgelost te zien is de PVV en de FVD.  


0 Reacties:

U dient eerst ingelogd te zijn om een reactie te kunnen plaatsen. Indien u nog niet geregistreerd bent, kan dat HIER .

Wellicht ook Interessant.

 Tekort / te dure woonruimte in Nederland
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-06
Tekort / te dure woonruimte in Nederland
 Asielzoekers / vluchtelingen overvloed
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jun-22
Asielzoekers / vluchtelingen overvloed
 Waardeloos demissionaire kabinet
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-11
Waardeloos demissionaire kabinet
 PCR covid-19 testen zijn onbetrouwbaar
  • door Andrew Fizia
  • 2021-Jul-09
PCR covid-19 testen zijn onbetrouwbaar